Je pochopitelné, že každý národ je pyÅ¡ný na své pÅ™edky, na to, co dokázali. To je také důvod, proÄ se je snažíme tak Äasto oslavovat. A jedním ze způsobů, kterým vyjadÅ™ujeme svou úctu, je i zaÅ™azení dané vÄ›ci mezi národní kulturní dÄ›dictví. Jedná se o vÄ›ci, které mají velký dopad na naÅ¡i kulturu, případnÄ› byly vytvoÅ™eny nÄ›jakou z velmi významných osobností. To vÅ¡ak ani zdaleka nevysvÄ›tluje, co vÅ¡e můžeme tímto termínem oznaÄit.

 

mnohé obrazy patří mezi kulturní památky

 

V první Å™adÄ› je potÅ™eba říci, že se jedná o oficiální termín, a zaÅ™azení pod nÄ›j má velmi přísná pravidla. Proto je také jejich souÄástí relativnÄ› málo vÄ›cí, i když je naÅ¡e zemÄ› plná nejrůznÄ›jších historických staveb a jiných památek.

 

PrávÄ› stavby jsou tím zdaleka nejběžnÄ›jším, co je pod toto zaÅ™azeno, a z dobrého důvodu. Jsou velmi výrazné a také vydrží velmi dlouho. Mají tedy zdaleka nejvÄ›tší Å¡anci, že pÅ™etrvají z dávných dob až dodnes. OvÅ¡em, jak již bylo Å™eÄeno, nestaÄí ani zdaleka to, že je ona stavba stará. Musí mít také buÄ ona nebo její stavitel nÄ›jaký velký význam. To je také důvod, proÄ na tomto seznamu nenajdeme velkou Äást Äeských hradů a zámků.

 

z historie bychom se mÄ›li pouÄit

 

OvÅ¡em nejsou to jen stavby. Patří sem například také písnÄ›, i když ty se zachovávají pomÄ›rnÄ› hůře. PÅ™esto sem patří například naÅ¡e hymna a další významné skladby, které ruÅ¡nou historii pÅ™ežily dodnes a které mají skuteÄnÄ› velký význam. To samé platí samozÅ™ejmÄ› o knihách, i když vzhledem k tomu, jak pozdÄ› doÅ¡lo z historického hlediska k vynálezu knihtisku jich není tolik, kolik bychom si mohli myslet.

 

Zdaleka nejkurióznÄ›jším kulturním dÄ›dictvím v naší zemi jsou vÅ¡ak starokladrubÅ¡tí konÄ›, plemeno vyÅ¡lechtÄ›né Karlem IV. jako koÄárový kůň. To se zachovalo v původní, nezmÄ›nÄ›né podobÄ› dodnes a jeho chov má přísné podmínky.

 

Je tedy vidÄ›t, že dopad na naÅ¡i kulturu může mít v podstatÄ› cokoliv. A rozhodnÄ› neuÅ¡kodí, když si obÄas pÅ™ipomeneme, co naÅ¡i pÅ™edci dokázali. Můžeme v nich totiž najít inspiraci.